top of page

SOUHLAS S POŘÍZENÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽITÍM FOTOGRAFICKÝCH A AUDIOVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMŮ ČLENA SPORTOVNÍHO KROUŽKU FIT KID AKADEMIE RINOSPORT (prohlášení GDPR)

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

 

Souhlasím, jakožto zákonný zástupce, s registrací mé(ho) dcery/syna pod Akademii Rinosport – pobočka PHA Praha a rovněž souhlasím a jsem si vědom/a, že za účelem registrace budou Akademii Rinosport z.s., jakožto střešní organizaci projektu „Fit Kid“ poskytnuty osobní údaje o mé(m) dceři/synovi.  

Svým podpisem souhlasím dále s použitím fotografií a video záznamů pořízených na jednotlivých cvičebních hodinách a akcích projektu „Fit Kid“, na nichž je zachyceno mé dítě. Zároveň tímto prohlašuji, že v případě využití fotografií či video záznamů dle předchozí věty, nebudu požadovat jakoukoliv náhradu majetkové či nemajetkové újmy, neboť byla dokumentace dle tohoto odstavce pořízena s mým souhlasem.

 

V souvislosti s pořizováním fotografií a video záznamů při jednotlivých lekcí kurzu a akcích „Fit Kid“, dále rovněž v souladu s čl. 6 odst. 1 , písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jako“ Nařízení“) uděluji svůj souhlas k tomu, že mohou být pořízené dokumenty rovněž použity při marketingu organizátora, jakož i střešní organizace – Akademie Rinosport (propagační materiály, letáky), v prezentacích na webu organizátora a Akademie Rinosport, v prezentacích na sociálních sítí (Facebook, Instagram, Twitter apod.) a v prezentacích ve výroční zprávě a dalších materiálech. Organizátor je oprávněn zpracovat údaje uvedené v přihlášce za účelem vedení členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace a granty, statistická hlášení apod.).

 

Organizátor je oprávněn rovněž předat údaje v přihlášce Akademii Rinosport, jakožto střešní organizaci, MŠMT, MHMP, příslušným orgánům státní správy a samosprávy. Potvrzuji svým podpisem, že všechny údaje uvedené v přihlášce jsou zcela pravdivé, že jsem si všechna poučení a souhlasy řádné přečetl(a) a že jsem byl(a) v souvislosti s udělením souhlasů rovněž informován(a) a poučen(a) o svých právech dle nařízení výše.

 

Tento souhlas je vyhotoven v souladu s pravidly GDPR, dále v souladu s § 84 a § 85 násl. občanského zákoníku v platném znění, a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, která upravují nakládání s osobními údaji a pořizování a používání podobizny.

 

Současně jsem srozuměn/a s tím, že mohu uplatnit své právo na přístup a opravu osobních údajů, nebo jejich výmaz, případně požadovat nápravu porušení povinností při jejich zpracování, kontaktováním Akademie Rinosport z.s.

bottom of page