Připravujeme tábory na léto 2023!

Online přihláška na letní příměstský tábor

Závazně přihlašuji svou dceru/syna na SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Fit Kid Akademie Rinosport z.s., na rozvoj pohybové gramotnosti, který se koná v 

termínu

IDENTIFIKACE

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

Cena za příměstský tábor činí 3 900 Kč. V ceně je zahrnuto: sportovní program, strava (oběd a svačina), pitný režim, drobné odměny pro děti, deníček sportovce a medaile za absolvování tábora.

Po odeslání přihlášky Vám obratem přijde do 3 pracovních dnů email s pokyny pro zaplacení. Po přijetí platby je přihláška definitivní. V případě nekonání táboru z důvody vládních opatření (pandemie) Vám bude platba vrácena v plné výši.

Při přihlášení více dětí (sourozenců) je sleva 500 Kč na každé další dítě. Vyplňte přihlášku pro každé dítě zvlášť a do poznámky uveďte jméno sourozence, případně sourozenců.

Beru na vědomí, že sportovní příměstský tábor bude probíhat v daném termínu (po-pá) a čase pod vedením trenérů Akademie Rinosport z.s. Současně je mi známo, že v rámci této činnosti není dítě u Akademie Rinosport pojištěno pro případ úrazu a ztráty osobních věcí.

Souhlasím, jakožto zákonný zástupce, s registrací mé(ho) dcery/syna pod Akademii Rinosport – pobočka PHA Praha a rovněž souhlasím a jsem si vědom/a, že za účelem registrace budou Akademii Rinosport z.s., jakožto střešní organizaci projektu „Fit Kid“ poskytnuty osobní údaje o mé(m) dceři/synovi.  

Svým podpisem souhlasím dále s použitím fotografií a video záznamů pořízených na jednotlivých cvičebních hodinách a akcích projektu „Fit Kid“, na nichž je zachyceno mé dítě. Zároveň tímto prohlašuji, že v případě využití fotografií či video záznamů dle předchozí věty, nebudu požadovat jakoukoliv náhradu majetkové či nemajetkové újmy, neboť byla dokumentace dle tohoto odstavce pořízena s mým souhlasem.

 

V souvislosti s pořizováním fotografií a video záznamů při jednotlivých lekcí kurzu a akcích „Fit Kid“, dále rovněž v souladu s čl. 6 odst. 1 , písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jako“ Nařízení“) uděluji svůj souhlas k tomu, že mohou být pořízené dokumenty rovněž použity při marketingu organizátora, jakož i střešní organizace – Akademie Rinosport (propagační materiály, letáky), v prezentacích na webu organizátora a Akademie Rinosport, v prezentacích na sociálních sítí (Facebook, Instagram, Twitter apod.) a v prezentacích ve výroční zprávě a dalších materiálech. Organizátor je oprávněn zpracovat údaje uvedené v přihlášce za účelem vedení členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace a granty, statistická hlášení apod.).

 

Organizátor je oprávněn rovněž předat údaje v přihlášce Akademii Rinosport, jakožto střešní organizaci, MŠMT, MHMP, příslušným orgánům státní správy a samosprávy. Potvrzuji svým podpisem, že všechny údaje uvedené v přihlášce jsou zcela pravdivé, že jsem si všechna poučení a souhlasy řádné přečetl(a) a že jsem byl(a) v souvislosti s udělením souhlasů rovněž informován(a) a poučen(a) o svých právech dle nařízení výše.

 

Tento souhlas je vyhotoven v souladu s pravidly GDPR, dále v souladu s § 84 a § 85 násl. občanského zákoníku v platném znění, a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, která upravují nakládání s osobními údaji a pořizování a používání podobizny.

 

Současně jsem srozuměn/a s tím, že mohu uplatnit své právo na přístup a opravu osobních údajů, nebo jejich výmaz, případně požadovat nápravu porušení povinností při jejich zpracování, kontaktováním Akademie Rinosport z.s.

Děkujeme za odeslání!